Публічна інформація | Робочий навчальний план
Робочий навчальний план
                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                  Начальник відділу освіти
                                                                  Куп’янської районної державної  

                                                                  адміністрації
                                                                  __________ Т.В.Жадановська
                                                                  „____” ______________ 2017 року

                     

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Просянської загальноосвітньої школи I-II ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

                                                               від 25.08.2017 протокол №

Голова ради школи

_________Н. І. Москаленко

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

                                                                від 25.08.2017 протокол №

Голова  педагогічної ради школи

_________ С. А. Деревинська

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Просянської загальноосвітньої школи I-II ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

  Просянська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області  здійснює планування своєї  діяльності на підставі законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»     (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,                  від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Згідно зі Статутом навчальний заклад  має таку структуру:

школа І ступеню (1-4 класи);

школа ІІ ступеню (5-9 класи).

        Робочий навчальний план Просянської загальноосвітньої школи               І-ІІ ступенів на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу            (ДСан ПіН  5.2.008 -01), на підставі рекомендацій  листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  Департамента  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  від 12.06. 2016 №01-38/2401 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік», Інституту модернізації змісту освіти від 26.07.2016 №2.1/12-Г-588, від 05.08.2016 №2.1/12-Г-649, наказу  відділу освіти від 21.06.2017 № 209 «Про порядок затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів району  на 2017/2018 навчальний рік»

§ для 1-го та 3-го  класів – за додатком 2 Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, (додаток 1 до робочого навчального плану);

▪  для 5-го та 9–го  класів – за додатком 12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України   від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664) ,

 

 

 

зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України                від 12.12.2014 №1465,  (додаток 2 до робочого навчального плану) .

       У 2017/2018 навчальному році в Просянській загальноосвітній школі        І-ІІ ступенів функціонують  1,3,5,7,9 – й  класи; за індивідуальною формою навчання: 4,6 - й класи  – по1- му  через наповнюваність класів менше 5-ти учнів.

      Мова навчання – українська.

 

             ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

З метою повноцінної загальноосвітньої підготовки учнів робочим навчальним планом реалізовано весь мінімум кількості часу, передбаченого інваріантною частиною на вивчення обов’язкових предметів. Інваріантна складова робочого навчального плану використана повністю.

Змістове наповнення предмету фізична культура  сформовано відповідно до статевовікових особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріальнотехнічної бази закладу, кадрового забезпечення. Фізична культура реалізується через базовий компонент та варіативні модулі.

 

Клас

Фізична культура

5

1.Лекга атлетика

2.Футбол

3. Волейбол

4. Настільний теніс.

7

1. Легка атлетика.

2.Футбол.

3. Настільний теніс.

4. Туризм.

5. Волейбол

9

1. Легка атлетика.

2. Футбол.

3. Настільний теніс.

4. Волейбол.

5. Туризм.

 

Відповідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів українська мова та літературне читання, навчання грамоти  (інваріантна частина робочого навчального плану) у 1 – му та 3 – му класах розподіляється так:

 

№ з/п

Клас

Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень

І Семестр

ІІ Семестр

Всього

1

1

Навчання грамоти (читання)

3,5

3,5

7

2

1

Навчання грамоти (письмо)

3,5

3,5

7

3

3

Українська мова

4

3

7

4

3

Літературне читання

 

3

4

7

 

 

 

        Відповідно до листа  Міністерства освіти і науки   України      від 09.06.2016  № 1/9-296 реалізація змісту освітньої галузі «Мистецтво» у 9-му класі здійснюватиметься через навчальний предмет «Мистецтво».

Варіативна частина навчального плану складена з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також кадрового забезпечення.

Освітня галузь « Мистецтво»  в 1-му та 3- му класах реалізується навчальними предметами « Образотворче мистецтво» і « Музичне мистецтво», тому години варіативної складової  1-го та 3-го класу, виділені на «Музичне мистецтво» по 0,5 години,  «Образотворче мистецтво»  по 0,5 години та занесено до інваріантної складової.

З метою розвитку пізнавальних інтересів учнів до духовної культури у 7-му класі передбачено вивчення спецкурсу  «Православна культура Слобожанщини» -1 година.

З метою систематизації матеріалу з різних галузей краєзнавства, позитивного сприймання майбутнього у 9-му класі введено спецкурс «Харківщинознавство» -1 година.

З метою поглиблення і розширення знань учнів з географії та підготовки до ДПА введено факультативний курс «Картографія» - 0,5 годин у 9 –му класі.

 

Години інваріантної складової, що не мають повної кількості годин

 

№ з/п

Клас

Назва предмета

Кількість годин

1

5

Українська мова

       3,5

2

7

Українська мова

       2,5

3

7

Хімія

1,5

4

              9

Історія України

1,5

5

9

Географія

1,5

 

       

Години варіативної складової, що не мають повної кількості годин

 

№ з/п

Клас

Назва спецкурсу, факультативного курсу

Кількість годин

1

9

«Картографія»

0,5

 

 

 

            Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором становить 4 особи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами внесеними наказами Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921, Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №401

При визначенні гранично допустимого навчального навантаження години фізичної культури в 1- 9-х класах не враховуються .

Предмети інваріантної  та варіативної складових,  викладаються за державними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки молоді та спорту України та регіональними програмами, схваленими Інститутом модернізації змісту освіти   (додаток 3,4 до робочого навчального плану).

              

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1-го вересня святом – Днем  знань і закінчується не пізніше 1 - го липня 2018 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2017 року,   ІІ семестр – з 15 січня  по 25 травня 2018 року.

 Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні - з 21 жовтня  по 29 жовтня 2017 року,

зимові - з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року ,

 весняні - з 24 березня по 01 квітня 2018 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Куп’янської районної державної дміністрації  можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул.

Додаткові канікули для 1 – го классу, навчальна практика та навчальна екскурсія не проводитимуться відповідно до рішення педагогічної ради (від 25.08.2017 протокол № 6).

 Навчальний рік закінчується річним оцінюванням учнів та  проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової і основної школи відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

 

Режим роботи: п′ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

 

                     Директор школи :                 С.А.Деревинська

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток 1,

                                                                                                                       складений відповідно до додатку 2

                                                                                                                       Типових  навчальних планів початкової школи

                                                                                                                       (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

                                                                                                                України від 10.06.2011 № 572 зі змінами, внесеними

                                                                                        наказом Міністерства освіти і науки України

                                                від 16.04.2014 № 460)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1,3-х класів Просянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

на 2017/2018 навчальний рік

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

3

Інваріантна складова

 

Українська мова(навчання грамоти)

7

-

Українська мова

 

3,5

Літературне читання

 

3,5

Російська мова

2

2

Іноземна мова (німецька)

1

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Я у світі

-

1

Музичне мистецтво

0,5+0,5

0,5 + 0,5

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

0,5 + 0,5

Трудове навчання

1

1

Інформатика

 

1

Основи здоров′я

1

1

Фізична культура

3

3

        Разом

22+1

25+1        

Варіативна складова

 

 

 Гранично допустиме тижневе навантаження   на учня

20

22

Всього  (без урахування поділу класів на групи)

23

26

 

 

 

 

Директор школи:                                        С.А. Деревинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 2,

              складений відповідно до додатку 12

              Типових навчальних планів

              загальноосвітніх навчальних закладів

              ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і

              науки, молоді та спорту України від

              03.04.2012 № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664  зі змінами, внесеними наказом

              Міністерства освіти і науки України

              від12.12.2014. № 1465)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5,7,9 - х класів  Просянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

з  українською  мовою  навчання з вивченням російської мови

на 2017/2018 навчальний рік.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у классах

5

7

9

Інваріантна складова

 

 

Українська мова

3,5

2,5

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (німецька)

3

2

2

Російська мова

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Історія України

1

1

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

Основи правознавства

-

 

1

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

Мистецтво

-

 

       1

Математика

4

 

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

1,5

Фізика

-

2

3

Хімія

-

1,5

2

Трудове навчання

2

1

1

Інформатика

1

1

2

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

25,5+3

29+3

31+3

Варіативна складова

 

3

2

Додатковий час  на вичення спецкурсів:

2,5

3

2

Харківщинознавство

 

 

       1

«Православна культура Слобожанщини»

1

1

        -

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

32

33

Факультативні курси

 

 

 

«Картографія»

 

-

0,5

Всього (без урахування поділу класів на групи)

26,5+3

30+3

32,5+3

Разом

29,5

33

35,5

 

 

     Директор школи                                      С.А.Деревинська

          

       

Переглядів: 28
Дата публікації: 11:18 01.09.2017
Директор

Деревинська Світлана Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих